Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị. Thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sự hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo của sinh viên.

2. Xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy được giao.

3. Phân định giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các bộ môn thuộc khoa. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

4. Hoàn thiện chương trình, đề cương bài giảng và cập nhật các tài liệu phục vụ cho giảng dạy. Thường xuyên cải tiến quy trình đào tạo, nội dung và phương pháp giảng dạy.

5. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực được giao.

6. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn các tỉnh thành phía nam.

7. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Đề xuất hướng giải quyết với Ban Giám hiệu nhằm không ngừng hoàn thành công tác quản lý giảng dạy, học tập của các hệ đào tạo trong trường.

8. Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy trong quá trình đào tạo đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp và các đề tài với cơ quan đơn vị bên ngoài. Tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học.

10. Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ môn thuộc đơn vị. Lập kế hoạch và chỉđạo các bộ môn thuộc khoa. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

11. Triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ giảng viên thuộc khoa.

12. Xác nhận và đề nghị nhà trường cấp các giấy tờ cho sinh viên thuộc khoa trong phạm vi được phân công.

13. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài thi kết thúc môn học theo quy định.

14. Thực hiện việc thi hết môn, thi tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của nhà trường. Quản lý các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc khoa. Phối hợp với thư viện cung cấp đầy đủ tài liệu học tập cho sinh viên.

15. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

16. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác phát sinh trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.

17. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị, phòng thí nghiệm được nhà trường giao.