Biểu dương sinh viên có nhiều lượt vào thư viện

Căn cứ theo số liệu từ thư viện gởi về Khoa về tình hình sinh viên sử dụng thư viện. Nay Khoa Lao động và Công đoàn biểu dương 04 bạn có tên sau vì có số lượt vào thư viện nhiều nhất.

1- Nguyễn Thị Kim Ngân, MSSV: A1500043, khóa 19, có 8 lượt.
2- Bùi Thị Hoài, MSSV: A1500035, khóa 19, có 5 lượt.
3- Võ Thị Phương Quyên, MSSV: A1500063, khóa 19, có 4 lượt.
4- Nguyễn Thị Ngọc Dung, MSSV: A1500075, khóa 19, có 4 lượt.

Rất mong các bạn phát huy tinh thần này và đây chưa phải là con số cao, nhưng trong thời gian hè mà các bạn cũng tích cực sử dụng thư viện là điều hay cần học hỏi.

 

Khoa Lao động & Công đoàn